Tuân thủ pháp luật
 
Chúng tôi cam kết tuân thủ luật pháp hiện hành trong tất cả các lĩnh vực mà chúng tôi kinh doanh. Chúng tôi tuân thủ luật pháp hiện hành liên quan đến công ty của chúng tôi ở tất cả các quốc gia trong khu vực nơi chúng tôi kinh doanh.

Tuân thủ thương mại quốc tế

Chúng tôi hoạt động công bằng và trung thực và tuân thủ tất cả các luật xuất nhập khẩu hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi hiểu và tuân thủ tất cả các luật và quy định tuân thủ thương mại quốc tế (ITC) áp dụng cho chúng tôi trên toàn thế giới.

Tuân thủ luật cạnh tranh

Chúng tôi cạnh tranh tích cực và hợp pháp. Bất kể chúng tôi kinh doanh ở đâu, chúng tôi sẽ tuân thủ tất cả các luật cạnh tranh (hoặc "chống độc quyền").

Cấm tham nhũng và hối lộ

Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hình thức tham nhũng và hối lộ nào của nhân viên, bên thứ ba hoặc bên trung gian, cũng như không tham gia vào bất kỳ hình thức tham nhũng và hối lộ nào, bao gồm vi phạm pháp luật và thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho bất kỳ quan chức chính phủ nào hoặc đưa ra các hình thức lợi ích khác để tác động đến việc ra quyết định.

Chúng tôi hiểu và cam kết tuân thủ các luật và quy định hiện hành liên quan đến chống tham nhũng và hối lộ trong và ngoài nước và tuân thủ các yêu cầu của công ty về hợp tác sạch.

Bảo vệ thông tin bí mật

Chúng tôi bảo vệ thông tin kinh doanh bí mật theo thỏa thuận lao động và thỏa thuận của bên thứ ba và lưu thêm thông tin bí mật của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở khách hàng và nhà cung cấp của chúng tôi. Chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà không đạt được thỏa thuận pháp lý thích hợp (NDA) trước.

Bảo vệ sở hữu trí tuệ

Chúng tôi bảo vệ tài sản trí tuệ của công ty và ngăn chặn nó bị lạm dụng, chiếm đoạt, phá hủy và mất mát. Chúng tôi thực hiện các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người khác và ngăn chặn chúng bị sử dụng, đánh cắp, bị đắm, hư hỏng hoặc mất mát. Chúng tôi tuân thủ tất cả các luật liên quan đến việc bảo vệ thông tin độc quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác tại quốc gia nơi chúng tôi hoạt động.

Đảm bảo tuân thủ về mặt tài chính và lưu trữ hồ sơ

Chúng tôi tuân theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung;

Chúng tôi tạo, duy trì và hủy hồ sơ một cách chính xác và tuân thủ tính toàn vẹn.
 
Điều khoản &điều kiện